Algemene voorwaarden jumare.nl

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Jumare.nl: de onderneming die handelt onder de naam Jumare.nl, gevestigd te Pijnacker; telefoonnummer: op aanvraag; E-mailadres: info@jumare.nl; KvK-nummer: op aanvraag
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Jumare.nl;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Jumare.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen Jumare.nl en de consument, tenzij van deze voorwaarden door de betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Jumare.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website op ieder moment te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten gelden de voorwaarden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van kracht waren.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Jumare.nl maakt unieke producten; elk getoond product is het enige exemplaar.
 3. Opgevraagde offertes hebben een verstrijkingstermijn van 2 weken. Een offerte vervalt ook indien het desbetreffende product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Jumare.nl kan niet aan haar offertes gehouden worden als de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en Jumare.nl aanvaarding schriftelijk of mondeling bevestigt.
 2. Jumare.nl kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Jumare.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Jumare.nl retourneren en Jumare.nl hier voor het verzenden van op de hoogte stellen, waarbij de kosten van terugzending voor rekening van de consument zijn.
 3. Op bestelling gemaakte producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 4. In geval van herroeping zal Jumare.nl het reeds betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 6. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. De op de website en in offertes vermelde prijzen zijn altijd in euro inclusief BTW en binnen Nederland inclusief verzendkosten. Voor zendingen naar het buitenland komen er extra verzendkosten bij.

Artikel 7. Conformiteit en Garantie

 1. Jumare.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. De producten van Jumare.nl zijn handgemaakt. Hierdoor is het mogelijk dat eventuele losse draadeinden, scheve steekjes, stofmarkeringen of lusjes voorkomen. Dit zijn geen gebreken en doen niet af aan de kwaliteit van het product.
 3. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan door onjuist gebruik of onderhoud en als consument of derden zonder schriftelijke toestemming van Jumare.nl wijzigingen aan het product hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen.
 4. De consument dient onmiddellijk na levering de kwaliteit van het product te controleren. Eventuele gebreken dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk bij Jumare.nl gemeld te worden. In dit geval zal Jumare.nl kosteloos het product herstellen of vervangen. In geval van vervanging dient de consument het product aan Jumare.nl te retourneren, waarna Jumare.nl de redelijkerwijs gemaakte verzendkosten zal vergoeden.

Artikel 8. Levering en uitvoering

 1. Jumare.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Jumare.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Jumare.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Jumare.nl het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Jumare.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Jumare.nl.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Jumare.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij retourzendingen berust tot het moment van bezorging aan Jumare.nl bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling

 1. Jumare.nl werkt met vooruitbetaling. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. Eventuele nog openstaande verschuldigde bedragen moeten door de consument worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het product.

Artikel 10. Overmacht

 1. In geval van overmacht kan Jumare.nl haar verplichtingen ten aanzien van de consument opschorten voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Als deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van eventuele schadevergoeding aan de andere partij. Jumare.nl is verplicht uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding een reeds ontvangen betaling terug te storten aan de consument.
 3. Zowel Jumare.nl als de consument dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een (mogelijke) overmachtstoestand.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Jumare.nl is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel ontstaan door onjuist gebruik van het product door de consument of derden. Bij de producten zit een gebruiksaanwijzing geleverd waarin het juiste gebruik omschreven staat. De consument dient deze gebruiksaanwijzing voor gebruik door te nemen en contact op te nemen met Jumare.nl bij onduidelijkheden.
 2. De consument is zelf verantwoordelijk om de persoonlijke situatie in te schatten en draagmethoden hierop aan te passen. Bij twijfel dient er opheldering bij Jumare.nl opgevraagd te worden alvorens het product te gebruiken.

Artikel 12. Privacy

 1. Jumare.nl gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de consument en verstrekt deze niet aan derden.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. In geval van klachten wordt de consument verzocht contact op te nemen met Jumare.nl.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Jumare.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Jumare.nl ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jumare.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.